Trawiad | Seizure

Trawiad | Seizure

£5.99
Author:
Genres: Bilingual, Poetry, Welsh
Tag: Moved from Wrexham
Format: pamphlet
Length: 84 pages
ASIN: B0BZFCC27T

Bilingual

Pamffled o gerddi | A poetry pamphlet

Buy from Amazon
About the Book

Pamffled barddoniaeth ddwyieithog am fy mhrofiadau personol o drawiadau a’u heffeithiau hir-dymor.
Cyflwynedig i bawb y mae trawiadau neu themâu tebyg, wedi effeithio ar eu bywydau ryw fodd, ac i unrhyw un sy’n darllen oherwydd bod ganddynt ddiddordeb mewn dysgu mwy.

A bilingual poetry pamphlet about my personal experiences of seizures and their long-term effects.
Dedicated to all those whose lives have been in some way affected by seizures or similar themes, and to anyone who is reading because they’re interested in learning more.

About the Author
Dr Sara Louise Wheeler

Bardd, llenor, ac artist llawrydd yw Dr Sara Louise Wheeler. Mae hi’n ysgrifennu’r golofn ‘O’r Gororau’ i gylchgrawn Barddas, gan archwilio pob math o brofiadau ffiniol, gan gynnwys anableddau. Enillodd Sara gystadleuaeth ‘Geiriau Creadigol 2022’ gan ‘Celfyddydau Anabledd Cymru’ gyda’i cherdd ‘Ablaeth Rhemp y Crachach’, ac mae ei darlun ‘Tywod Amser y Clyw’ ar hyn o bryd ar daith o amgylch orielau celf Cymru fel rhan o’r arddangosfa ‘Aildanio’. Mae'n gwneud gwaith ymgynghorol ar hygyrchedd ac mae'n aelod o nifer o bwyllgorau a rhwydweithiau sy'n ymwneud â chydraddoldeb ac amrywiaeth; mae hi hefyd yn Is-Gadeirydd pwyllgor llên canolog Eisteddfod Genedlaethol Cymru. Mae Sara yn gweithio yng Ngogledd Ddwyrain Cymru a’r cyffiniau, gan ddarparu gweithdai sy’n ymwneud â chreadigedd a llesiant.

Dr Sara Louise Wheeler is a freelance poet, littérateur, and artist. She writes the column ‘From the borders’ for Barddas magazine, exploring all kinds of marginal experiences, including disabilities. Sara won the ‘Creative Word 2022’ competition for ‘Disability Arts Cymru’ with her poem ‘Ablaeth Rhemp y Crachach’, and her drawing ‘The Sands of Hearing Time’ is currently touring the art galleries of Wales as part of the ‘Aildanio’ exhibition. She undertakes consultancy work on accessibility and is a member of numerous committees and networks relating to equality and diversity; she is also Vice-Chair of the central literature committee for the National Eisteddfod of Wales. Sara works in and around North-East Wales, providing workshops relating to creativity and wellbeing.

Website